Loading...

statut

Na osnovu čl.12 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. list Crne Gore broj 39/11), Osnivačka Skupština nevladine organizacije “MOTO KLUB BEZBJEDNOST” na sjednici održanoj dana 04.06.2017. godine usvojila je:

STATUT

UDRUŽENJA GRAĐANA “MOTO KLUB BEZBJEDNOST”

 

 1. OPŠTE ODREDBE

 

 

Član 1.

Nevladino udruženje “MOTO KLUB BEZBJEDNOST” (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, nevladina, nepolitična i neprofitna organizacija, osnovana kao udruženje građana, radi osposobljavanja i usavršavanja svojih članova.

 

 1. Naziv, sjedište i trajanje Udruženja

Član 2.

Naziv Udruženja je: NVO “MOTO KLUB BEZBJEDNOST”

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: NGO “MOTO CLUB SAFETY”

Skraćeni nazivi udruženja su: “MKB” na crnogorskom i “MCS” na engleskom jeziku.

Sjedište udruženja je u Herceg-Novom.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijme.

 

 1. Pravni status

Član 3.

Udruženje je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

 1. Pečat i štambilj

Član 4.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, na kome je po čitavom obodu, sa lijeva na desno, latiničnim pismom ispisano NVO “MOTO KLUB BEZBJEDNOST” Herceg-Novi, a u sredini je grb/amblem.

Udruženje ima štambilj četvrtastog oblika na kome je ispisan naziv i sjedište Udruženja i ostavljeno mjesto za djelovodni broj i datum.

Udruženje može imati svoj amblem, logo i boju koje bliže reguliše Upravni odbor Udruženja posebnim Aktom.

 

 1. Članstvo u drugim udruženjima, društvima i savezima

 

Član 5.

Udruženje se odlukom Skupštine, može učlaniti u odgovarajuća udruženja i saveze od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

 1. Zastupanje i predstavljanje

 

Član 6.

Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik koji može odrediti i drugo lice sa pravima i obavezama u zastupanju Udruženja, u granicama datih ovlaštenja.

 

 1. Zabrana diskriminacije

Član 7.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti Udruženja, s’ obzirom na neko lično svojstvo, status, opredijeljenje ili uvjerenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih Akata Udruženja kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primjenjuju se, a pojedinačna Akta kojima se vrši diskriminacija – ništavna su.

U Udruženju  nije dopušteno kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Udruženje je neutralno u pitanjima politike i religije.

 

 1. Dan Udruženja

Član 8.

Udruženje je osnovano dana 04.06.2017. godine u Herceg-Novom i taj dan se obilježava kao praznik udruženja.

 

 1. CILJEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

 1. Ciljevi

Član 9.

Ciljevi Udruženja su da:

– svojim djelovanjem doprinesu razvoju, afirmaciji, promociji i povećanju bavljenja moto sporta i srodnim sportskim disciplinama među svojim članovima, a naročito kod mladih vozača;

– svojim djelovanjem utiče na omasovljenje moto sporta i srodnih sportskih disciplina, posebno među mladima;

– podstiče rad svojih članova dodjeljivanjem priznanja;

– očuvanje ugleda sporta među svojim članovima;

– promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer play-a, razumjevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje moto sportom i srodnim disciplinama i sportom uopšte.

– obavlja aktivnosti i djelatnosti u skladu sa Zakonom  i ovim Statutom;

– podstiče podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju u cilju povećanja sigurnosti i bezbjednosti motociklista kroz radionice, tribine, seminare, treninge;

– podstiče i organizuje stručne treninge motociklista i drugih učesnika u saobraćaju i podstiče i organizuje društveno-korisne akcije u domenu unaprijeđenja opšte bezbjednosti u saobraćaju, kao i zaštitu životne sredine;

– promoviše motociklizam kao društveno poželjan i koristan vid saobraćaja;

– podstiče podizanje svijesti i unaprijeđuje opšte znanje stanovništva u oblasti zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, naročito omladine i djece;

– javno zagovara alternativno razvijena idejna rješenja u oblasti zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja pred donosiocima odluka u Crnoj Gori;

– utiče na donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori.

 

 1. Sadržaj aktivnosti

 

Član 10.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje kroz:

 • permanento stručno obrazovanje i usavršavanje stručnjaka koji su angažovani u Udruženju, kao i članova Udruženja;
 • dodjeljivanje priznanja članovima;
 • agnažovanje u Savezu i drugim asocijacijama čiji je član i saradnju sa drugim organozacijama u Crnoj Gori;
 • zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred javnim vlastima i ostvarivanje saradnje sa javnim vlastima u Crnoj Gori;
 • popularizaciju moto sporta i srodnih sportskih disciplina u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama;
 • brigu o zaštiti zdravlja svojih članova;
 • podsticanje bavljenja moto sportom i srodnim sportskim disciplinama, a naročito kod mladih;
 • staranje o tjelesnom i duhovnom oblikovanju (formiranju) svojih članova;
 • aktivnostima na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;
 • ostvarivenje saradnje sa privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima, od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 • vođenje evidencija;
 • druge aktivnosti i mjere koje doprinose realizaciji ciljeva Udruženja;
 • treninge i edukacije motociklista i drugih učesnika u saobraćaju na temu sigurne i bezbjedne vožnje i zanatske tehnike upravljanja motociklom i ponašanja u saobraćaju;
 • edukaciju i vaspitanja djece na temu sigurnosti i bezbjednosti pri upravljanju dvotočkašima, ponašanju u saobraćaju i praktična obuka, radi bezbjednog učestvovanja u saobraćaju;
 • prikuplajnje i obradu aktuelne naučne i stručne literature u oblasti zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja;
 • ostvarivanje aktivne saradnje sa svim relevantnim društvenim akterima koji, direktno ili indirektno, utiču na unaprijeđenje društva u oblasti održivog razvoja i bezbjednosti saobraćaja;
 • povezivanje donosioca odluka, privrednog i nevladinog sektora sa stanovništvom;
 • organizaciju i realizaciju edukativnih seminara i konferencija iz oblasti zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja;
 • korištenje sredstava masovnih medija, promovisanje svojih aktivnosti iz oblasti sporta, zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja;
 • izrađivanje i objavljivanje kljiga i stručne literature u oblastima zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja, motociklizma;
 • Razvijanje i implementiranje projekata iz oblasti zaštite zivotne sredine i bezbjednosti saobraćaja.

 

Ostvarivanje ciljeva Udruženja bliže se reguliše odovarajućim opštim aktima koje donose nadležni organi Udruženja u skladu sa ovim Satutom.

Udruženje može radi ostvarivanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim ili fizičkim licima.

 

 • ČLANSTVO U UDRUŽENJU

 

Član 11.

Članstvo u Udruženju ne može se prenositi niti naslijediti.

Fizičko lice može biti član Udruženja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član Udruženja može postati i strani državljanin.

 

Član 12.

Članovi Udruženja mogu postati sva fizička lica koja se bave ili pokazuju sklonosti  ka moto sportu i srodnim sportskim disciplinama i koja svojim angažiovanjem pomažu ili zele pomoci u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti Udruženja.

 

Udruženje ima sledeće vrste (kategorije) članova:

 • redovne članove
 • pridružene članove
 • žaslužne članove

 

 1. Uslovi za učlanjenje

 

Član 13.

Redovni članovi Udruženja mogu postati:

– osnivači Udruženja;

– treneri i stručnjaci koji su angažovani u Udruženju;

 

Pridruženi članovi Udruženja mogu postati:

– sva lica koja ne ispunjavaju uslove za prijem u redovno članstvo;

– fizička lica koja svojom kontinuiranom aktivnošću i angažovanošću daju doprinos ostvarivanju ciljeva udruženja kroz učešće u aktivnostima Udruženja ili kroz rad u organima ili radnim tijelima Udruženja;

– stručnjaci koji su ranije bili angažovani u Udruženju, a i dalje aktivno i kontinuirano doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja.

 

Svojstvo zaslužnog člana može odlukom Upravnog odbora Udruženja steći svako lice, domaće ili strano, koje ima posebne zasluge za rad udruženja ili čije je članstvo u Udruženju od posebnog interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

 1. Način učlanjivanja

Član 14.

Molba za prijem u članstvo Udruženja, podnosi se pismeno Predsjediku, koji provjerava ispunjenost uslova za prijem u članstvo i ukoliko su ispunjeni uslovi iz Člana 13., kandidat se poziva na intervju pred Komisijom za prijem članova. U slučaju da Komisija za prijem članova pozitivno ocijeni kadidata, istom se izdaje potvrda o prijemu (članska knjižica).

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac zahtjeva moze podnijeti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

U slučaju da je prihvaćen zahtjev za prijem, Podnosilac je dužan da uplati Udruženju upisninu i godišnju članarinu, u roku od 7 dana od prijema u članstvo.

Prava člana Udruženja se počinju ostvarivati od dana uplate upisnine i godišnje članarine.

Svaki redovni član Udruženja može dati inicijativu ili prijedlog da se određeno lice imenuje u zaslužnog člana Udruženja.

 

 1. Prava i obaveze članova

 

Član 15.

Član ima pravo da:

 • pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 • koristi pomoć, podršku i usluge Udruženja, u mjeri koja ne šteti interesima drugih članova Udruženja;
 • učestvuje u aktivnostima Udruženja;
 • dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;
 • upravlja poslovima Udruzenja (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom, ako je redovni član;

Član je dužan da:

 • sarađuje sa drugim članovima Udruženja i u odnosima sa njima poštuje sportske i etičke principe;
 • učestvuje u aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Udruženja i radu organa Udruženja;
 • redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Udruženju;
 • daje Udruženju podatke i informacije koje Udruženje od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i aktivnosti;
 • ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Udruženja i drugim opštim Aktima Udruženja;
 • poštuje sva opšta Akta Udruženja;
 • izvršava pravosnažne odluke organa Udruženja;
 • čuva sportski duh i ugled Udruženja i sporta u cijelini;
 • opremu i sredstva Udruženja koristi u skladu sa njihovom namjenom utvrđenom Statutom i opštim Aktima Udruženja;

Članovi Udruženja imaju, u skladu sa ovim Statutom i opštim Aktima Udruženja, pravo na žalbu na odluku organa Udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Udruženja.

Urpravni odbor Udruženja posebnim Aktom, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuje pojedina pitanja članstva u Udruženje.

 

 1. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

 

Član 16.

Član koji učestvuje u radu Udruženja, a redovni član i u odlučivanju u Skupštini Udruženja u skladu sa ovim Statutom.

 

 1. Knjiga članova i ostale evidencije

 

Član 17.

Udruženje vodi evidencije svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Upravni odbor bliže uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova i bazičnih evidencija Udruženja.

Udruženje se upisuje u matične i druge evidencije, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Odluke organa Udruženja obavezno se unose u knjigu odluka organa Udruženja.

 

 1. Prestanak članstva

 

Član 18.

Članstvo u Udruženju gasi se prestankom rada Udruženja, smrću, istupanjem ili isključenjem.

Istupanje iz Udruženja moguće je i samo na osnovu usmene izjave člana o istupanju Zastupniku Udruženja.

Predsjednik Udruženja konstatuje prestanak članstva usled razloga iz stava 1. ovog člana.

okončanjem članstva gase se svi zahtjevi iz članskog odnosa, osim zahtjeva Udruženja na izmirenje zaostalih finansijskih obaveza.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim tijelima Udruženja.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Udruženja.

 

Član 19.

Isključenje člana Udruženja moguće je ako:

 • svojim aktivnostima teže šteti Udruženju, odnosima u Udruženju ili ugledu Udruženja;
 • Grubo postupa suprotno interesima Udruženja ili odlukama organa Udruženja;
 • svojim postupcima i aktima grubo ili ponovljeno kriši Statut i druge opšte Akte Udruženja;
 • na obrazloženi pismeni prijedlog najmanje 3 redovna člana;

U slučajevima iz stava 1. tačka 1) – 3) ovog člana, Zastupnik Udruženja je dužan da člana upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže 30 dana za otklanjanje propusta, odnosno grešaka.

Odluku o isključenju donosi Upravni Odbor.

Protiv odluke o isključenju, član Udruženja može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

Do donošenja konačne odluke Skupštine Udruženja o isključenju, prava člana Udruženja su suspendovana.

Ukoliko član Udruženja zakasni sa uplatom članarine do roka utvrđenog odlukom Upravnog odbora i ne izmiri obaveze ni u dodatnom roku od mjesec dana, Upravni odbor donosi odluku o isključenju.

Član Udruženja odgovara za svoje obaveze prema Udruženju koje su nastale prije prestanka svojstva člana Udruženja.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i mandat u organima Udruženja.

 

 1. Disciplinska odgovornost

 

Član 20.

Lica u nadležnosti Udruženja koja skrivljeno postupe suprotno Statutu i drugim opštim Aktima Udruženja, odlukama organa ili ovlašćenih lica Udruženja ili povrijede ugled Udruženja mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena:

 • opomenom;
 • ukorom;
 • suspenzijom;
 • zabranom obavljanja dužnosti u Udruženju;
 • novčanom kaznom;
 • isključenjem iz Udruženja.

Upravni odbor Udruženja bliže uređuje disciplinske mjere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skadu sa Statutom.

 

Član 21.

Nijedan član Udruženja ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korištenja svojih prava utvrđenih Zakonom ili opštim Aktima Udruženja.

 

 1. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

 

Član 22.

Udruženjem upravljaju članovi, na način i pod uslovima određenim ovim Statutom.

 

Član 23.

Organi Udruženja su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik Udruženja

Mandat članova organa Udruženja traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična djela: ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojsništvo, utaja, neosnovano korištenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucjena i zelenaštvo, kao i za krivična djela propisana zakonom koji se odnosi na spriječavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije likvidatora ili funkcije u organima iz stava 1. ovog člana, dok traju pravne posledice osude.

Licu iz stava 4. ovog člana danom pravnosnažnosti presude prestaje članstvo u organu Udruženja u koji je imenovan, odnosno prestaje funkcija organa Udruženja na kuju je imenovan.

 

Član 24.

Na sjednicama organa Udruženja obavezno se vodi zapisnik koji obavezno sadrži: ime organa, lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg (ukoliko predjsednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga, lično ime zapisničara, datum i mjesto održavanja sjednice, vrijeme početka i završetka sjednice, postojanje kvoruma, imena pristunih i odsutnih članova, dnevni red, tačan tekst odluka, rezulat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda, dokaz o sazivanju skupštine, potpis predsjedavajućeg i zapisničara.

 

 1. Skupština
  • Sastav, izbor i mandat Skupštine

 

Član 25.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruženja, sa istim pravom glasa.

U radu skupštine mogu učestvovati pridruženi članovi, kao i predstavnici drugih organizacija i državnih organa, po pozivu Predsjednika Udruženja, bez prava glasa.

 

Član 26.

Predjednik Udruženja najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupstine saziva izbornu sjednicu Skupštine.

Izbor članova Skupštine vrši se javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova, sa pravom glasa.

Na izbornim sjednicama vodi se zapisnik i sačinjava izvještaj o izboru članova Skupštine koji potpisuju Predsjednik i zapisničar.

Ukoliko nekom od članova Skupštine prestane mandat prije vremena zbog smrti, ostavke ili razriješenja, članu koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena, na koji je prethodni član bio izabran.

 

 

Član 27.

Članu Skupštine Udruženja mandat prestaje: smrću, ostavkom ili razriješenjem.

Predsjednik Udruženja konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Skupstini usled smrti ili ostavke.

 

 

 

 

 

 

 

 • Redovna Skupština

 

Član 28.

Redovna sjednica Skupštine saziva se najmanje jedanput godišnje.

Predsjednik Udruženja je ujedno i Predsjednik Skupštine.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsjednik Udruženja i zapisničar.

Na početku sjednice Skupštine, Predsjednik Udruženja utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje, i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

O toku rada Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsjedavajući i zapisničar.

Sazivanje i rad Skupštine Udruženja bliže se uređuje Poslovnikom o radu  Skupštine.

 

 • Vanredna Skupština

 

Član 29.

Predjednik Udruženja može u svako doba sazvati vanrednu sjednicu Skupštine ako to interesi udruženja zahtjevaju.

Predsjednik udruženja je obavezan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe i razloga i dnevnog reda, Upravni odbor, ili jedna trećina članova Skupštine. Vanrednu Skupštinu saziva predsjednik Skupštine u roku od 30 (trideset) dana od podnošenja inicijative. Ako Predsjednik Udruženja ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ Udruženja, odnosno oni članovi Skupštine koji su tražili njeno sazivanje.

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Skupštine najkasnije pet dana prije termina za održavanje sjednice Skupštine.

Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtjevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja prisutnih članova.

Na sazivnje vanredne sjednice Skupštine shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna skupština Udruženja ima sva ovlaštenja kao i redovna Skupština.

 

 • Nadležnosti Skupštine

 

Član 30.

Skupština:

 • razmatra, donosi i usvaja:
 1. Statut, izmjene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta Udruženja;
 2. godišnje izvještaje o radu Udruženja i njegovih članova;
 3. finansijske izvještaje i završni račun;
 4. dugoročne programe i planove rada i razvoja Udruženja, smjernice za njihovo sprovođenje, i isvjštaje o ostvarivanju usvojenih programa i planova;
 5. odluku o prestanku rada Udruženja;
 6. odluku o statusnim promijenama i promijenama upravnog oblika;
 7. odluku o udruživanje u saveze;
 8. odluke po žalbama na odluke Upravnog odbora, ili Predsjenika ukoliko za rješavanje po žalbi nije nadležna arbitrža u skladu sa u skladu sa ovim Statutom;
 9. odluku o osnivanju privrednog društva;
 10. odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom.

 

 • bira i razriješava
 1. predjednika Udruženja, lice ovlašteno za zastupanje i članove Upravnog odbora.

 

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati stalna ili povremena radna tijela (odbore, komisije i sl.). Odlukom o obrazovanju radnog tijela utvrđuje se njegov dijelokrug i sastav.

 

 • Odlučivanje Skupštine

 

Član 31.

Skupstina može da radi i odlučuje ako je prisutna većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, sa pravom glasa, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Ukoliko je član skupštine lice iz inostranstva onda će se njegov glas priznati glasanjem putem elektronske pošte E-mail (priznavajući E-mail kao zvaničan dokument).

Ukoliko pri izboru Predsjednika i članova organa Udruženja u prvom krugu glasanja nije izabran Predsjednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom krugu glasanja nije izabran, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sjednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa tim saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi Skupštine odlučuju javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

O predlogu odluka članovi Skupštine izjašnjavaju se, po pravilu, javnim glasanjem sa “za” i “protiv” i kao “uzdržan”

 

 

 1. Upravni odbor

 

 • Sastav

 

Član 32.

Upravni odbor ima 3 člana

Predjednik Udruženja je član i predsjednik Upravnog odbora po funkciji.

Članove upravnog odbora bira i razriješava Skupština Udruženja, na predlog Predsjednika Udruženja, na period od četiri godine.

Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor Udruženja

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom ili razriješenjem.

Predsjednik Udruženja konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom doboru.

Predsjednik Udruženja može između dvije sjednice Skupštine Udruženja izvršiti privremenu zamjenu pojedinog člana Upravnog odbora koji ne vrši i/ili nije u stanju da vrši svoje dužnosti, a konačnu odluku donosi Skupština na prvoj narednoj sjednici.

 

 • Nadležnosti Upravnog odbora

 

Član 33.

Upravni dobor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta;
 • predlaže Skupštini finanskijske izvještaje;
 • razmatra podijete godišnji izvještaj o radu Udruženja i njegovih organa;
 • usvaja finansijski plan;
 • usvaja opšta Akta Udruženja potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruženja, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 • utvrđuje predlog odluke o statusnim promjenama;
 • stara se o sprovođenju programa i planova rada i razvoja Udruženja donijetim od strane Skupštine Udruženja;
 • upravlja imovinom Udruženja;
 • utvrđuje visine upisnine i članarine;
 • bliže uređuje ostvarivanje prava i obaveza članova Udruženja;
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine;
 • stara se obezbjeđenju sredstava za rad Udruženja;
 • priprema i utvrđuje prijedloge opštih Akata i odluka iz nadliježnosti Skupštine Udruženja;
 • odlučuje o dodijeli priznanja članovima;
 • odobrava pravne poslove u slućaju sukoba interesa;
 • odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;
 • odlučuje o angažovanju stručnjaka, načinima i uslovima njihovog angažovanja;
 • imenuje i razriješava trenere i druge stručnjake;
 • utvrđuje visinu zarade radnika koji su stalno zaposleni u Udruženju;
 • daje saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta zaposlenih u Udruženju;
 • obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja koji su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadliježnosti drugih organa Udruženja.

 

Član 34.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor može obrazovati komisije, savjete i radna tijela ili imenovati savjetnike i angažovati stručna lica za određene oblasti rada. Odlukom o obrazovanju komisije, savjeta ili radnog tijela, odnoso imenovanju lica utvrđuje se njihov djelokrug rada, odnosno sastav.

Rad Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bliže se reguliše Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

 

 • Sjednice Upravnog odbora

 

Član 35.

Upravni odbor zasjeda i odlučuje u sjednicama koje saziva Predsjednik Udruženja.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a po pravilu najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsjenik Udruženja će, u hitnim slučajevima, sazvati bez odlaganja novu sjednicu sa istim dnevnim redom.

Ukoliko je član upravnog odbora lice iz inostranstva onda će se njegov glas priznati glasanjem putem elektronske pošte E-mail (priznavajući E-mail kao zvaničan dokument).

Upravni odbor na ponovljenoj sjednici, koja će se održati najkasnije u roku od nedjelju dana, može da odlulčuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova sa pravom glasa, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Uslučaju podjele glasova odlučuje glas Predsjednika.

Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Udruženja punovažna je samo uz saglasnost Skupštine Udruženja.

Članovi Upravnog odbora prilikom odlučivanja dužni su da štite interese Udruženja kao cijeline.

Predsjednik Udruženja određuje svakom članu Upravnog odbora konkretna zaduženja.

 

 1. Predsjednik Udruženja

 

Član 36.

Predsjenika udruženja bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Predsjednik Udruženja je po funkciji Predsjednik, odnosno predsjedavajući Skupštine i Predsjenik Upravnog odbora Udruženja.

 

Član 37.

Predsjeniku Udruženja prestaje funkcija prije isteka vremena na koju je izabran: smrću, ostavkom ili razriješenjem.

Predsjednik može podnijeti ostavku Upravnom odboru.

U slučaju podnošenja ostavke od strane Perdsjednika, Upravni odbor će na svojoj prvoj narednoj sjednici razmatrati ostavku i u slučaju njenog usvajanja, izabrati novog  V.D. Predsjenika sa mandatom do održavanja Skupštine.

Predsjenik koji je podnio ostavku dužan je da u potpunosti vrši svoja prava i dužnosti do sjednice na kojoj se odlučuje o ostavci.

Prijedlog za razriješenje Predsjednika, koji mora biti obrazložen, može podnijeti najmanje polovina članova Upravnog odbora.

Odluku o prijedlogu za opoziv donosi Upravni odbor Udruženja većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.

Ukoliko Upravni odbor prihvati prijedlog i izvrši opoziv Predsjednika pristupa se izboru novog Predsjenika.

 

Član 38.

Predsjednik udruženja obavlja sledeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Udruženje;
 • odgovara za zakonitost rada Udruženja;
 • saziva sjednice i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
 • potpisuje sva Akta iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odobora;
 • Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Udruženja, koji obuhvata injegov rad i rad Upravnog odbora;
 • priprema sjednice Skupštine i Uravnog odbora;
 • predlaže Skupštini izbor i razriješenje članova Upravnog odbora;
 • predlaže Skupštini izbor i razriješenje članova Nadzornog odbora;
 • utvrđuje predloge opštih Akata i odluka koje donosi Upravni odbor;
 • obavlja druge poslove određene Statutom i opštim Aktima Udruženja.

U slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti, Predjednika zamjenjuje ga član Upravnog odbora koga on ovlasti.

 

 1. OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA

 

Član 39.

Oblici organizovanja i rada koji se mogu organizovati su savjeti, komisije, odbori, skcije, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Djelokrug, nadležnosti, mandat, sastav i način rada pojedinih organizacionih djelova i oblika rada u Udruženju uređuje se odgovarajućim opštim Aktima i odlukama, koja donosi Upravni odbor.

 

 1. IMOVINA I SREDSTVA

 

Član 40.

Udruženje stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

 • upisnine;
 • članarine;
 • prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 • sponzorstava;
 • donatorstva;
 • javnih prihoda;
 • zaostavštine;
 • dividendi;
 • zakupnine;
 • kamata na uloge;
 • neposrednog obavljanja privrednih i drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom;
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Upravni odbor Udruženja je ovlašćen osloboditi, u potpunosti ili djelimično, pojedine kategorije članstva ili pojedine članove obaveze plaćanja upisnine ili članarine.

 

Član 41.

Objekti i sredstva kojima Udruženje raspolaže i koja stekne predstavljaju njegovu imovinu.

Udruženje odgovara za svoje obaveze cijelokupnom svojom imovinom.

Udruženje ima račun i preko svog računa posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruženja.

 

Član 42.

Udruženje vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izvještaje u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji koji se odnose na privredna društva.

Revizija finansijskih izvještaja Udruženja vrši se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji koji se odnose na privredna društva.

 

 • JAVNOST RADA

 

Član 43.

Rad Udruženja je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada Udruženja obezbjeđuje se, izdavanjem informacija o radu Udruženja i organa Udruženja i saradnjom sa sredstvima javnog inofrmisanja i drugim sredstvima obavještavanja.

Udruženje može imati svoje glasilo i Intenet sajt (stranicu) u skladu sa odlukom Upravnog dobora.

 

Član 44.

Organi i tijela Udruženja mogu isključiti ili ograničiti javnost sjednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podatci povjerljive prirode.

Ocijenu o stepenu tajnosti podataka i inforamcija daje Predsjednik Udruženja odgovarajućim pismenim ili usmenim upozorenjem, i određivanjem koji se podatci i informacije smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost svih članova Udruženja i zaposlenih radnika Udruženja je da čuvaju poslovnu i službenu tajnu Udruženja, čak i po prestanku radnog odnosa ili članstva u Udruženju.

Upravni odbor Udruženja će, po potrebi, donijeti poseban Akt o poslovnoj tajni.

 

Član 45.

Stavove Udruženja, odnosno njegovih organa i tijela, mogu da iznose i zastupaju samo ovlašteni funkcioneri Udruženja.

 

 

 

 

 

 

 • OPŠTA AKTA UDRUŽENJA

 

Član 46.

Opšta Akta Udruženja su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Opšta Akta Udruženja stupaju na snagu osam dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli Udruženja.

 

Član 47.

Prijedlog sa promijenu Statuta mora biti, osim u hitnim slučajeviam, dostavljen članovima Skupštine najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

Amandmani na prijedlog Statuta, odnosno izmjena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini pismeno najkasnije tri dana prije sjednice Skupštine.

Statut, odnosno izmjene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja delegata Skupštine sa pravom glasa.

Način donošenja Statuta, odnosno izmjena i dopuna Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine.

Opšta Akta koje donosi Upravni odbor usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Svaki redovni član i svaki organ Udruženja može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmjene i dopune određenog opšteg Akta Udruženja.

 

Član 48.

Statut i druga opšta Akta Saveza neposredno se primjenjuju na sve članove Udruženja.

Statut i druga opšta Akta Udruženja moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim Aktima, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg i Akta Udruženja i ovog Statuta primjeniće se odredbe Statuta.

 

Član 49.

Odluke kao pojedinačni Akti koje donose organi i ovlašćena lica Udruženja moraju biti u skladu sa zakonom i  opštim Aktom Udruženja, a u suprotnom su ništave.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Član 50.

Svi sporovi između Udruženja i članova Udruženja rješavaju se mirnim putem, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

 1. STATUSNE PROMIJENE

 

Član 51.

Odluku o statusnim promjenama donosi, u skladu sa Zakonom, Skupština Udruženja, na prijedlog Uravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

 

 

 1. PRESTANAK RADA

 

Član 52.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruženja, donijedom dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

O donošenju odluke o prestanku rada obavještava se nadležni registarski organ, radi brisanja iz registra.

U slučaju prestanka rada Udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

 

Član 53.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim ogranizacijama.

 

 

 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije.

 

za udruženje građana “MOTO KLUB BEZBJEDNOST”:

 

_________________________________________

Predsjednik Skupštine

   Šofranac Dejan